Industrias Farguell

PRÁVNE INFORMÁCIE SPOLOČNOSTI FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS

Tieto právne informácie stanovujú obsah, ktorý určuje podmienky používania webu www.farguell.com, ktorý vlastní spoločnosť Farguell INDUSTRIAS METÁLICAS, a ktorý je dostupný pre používateľov internetu. Internetová stránka www.farguell.com bola vytvorená spoločnosťou FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS a je jej výhradným vlastníctvom. Sídlo spoločnosti FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS sa pre účely týchto právnych informácií nachádza na ulici Santander č. 11, 08020 – Barcelona, Španielsko. Táto webová stránka sa riadi výhradne a výlučne ustanoveniami týchto právnych informácií. Preto je Používateľ v čase vstupu na stránku www.farguell.com povinný oboznámiť sa a plne akceptovať tieto právne informácie. PREDMET- Táto webová stránka bola navrhnutá tak, aby informovala klientov spoločnosti FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS o produktoch a službách, ktoré daná firma poskytuje. Týmto spôsobom spoločnosť zároveň umožňuje užívateľom internetu oboznámiť sa, jasným a detailným spôsobom, s produktami, ktoré spoločnosť poskytuje svojim klientom. Obsah poskytovaný na tejto webovej stránke bol vytvorený na základe informácií, ktoré pochádzajú z interných zdrojov spoločnosti FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS, a bol vytvorený tak, aby zodpovedal užívateľom internetu. Prístup užívateľa na túto webovú stránku prebieha na dobrovoľnej báze. Prístupom a následným prehliadaním tejto webovej stránky užívateľ vyjadruje svoje oboznámene sa a akceptovanie právnych informácií, a ustanovení a podmienok používania, ktoré tieto právne informácie obsahujú. Samotný prístup na webovú stránku neznamená vytvorenie akéhokoľvek obchodného vzťahu medzi spoločnosťou FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS a Používateľom. POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY www.farguell.com – Použitím tejto webovej stránky, t.j. buď informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté, alebo navrhovaných služieb, sa užívateľ internetu stáva Používateľom, čím úplné a bezvýhradné akceptuje vo svojej úplnosti Všeobecné podmienky platné v okamihu, keď ako užívateľ získa prístup na webovú stránku. V prípade ak užívateľ internetu nesúhlasí s jej obsahom, musí sa zdržať jej používania. Užívateľ sa zaväzuje používať webovú stránku v súlade so zákonom, s týmito Všeobecnými podmienkami, s morálkou, všeobecne uznávanými dobrými mravmi a verejným poriadkom, a zaväzuje sa zodpovedať sa spoločnosti FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS alebo tretím osobám za akékoľvek škody a ujmy, ktoré môžu byť spôsobené v dôsledku porušenia tejto povinnosti. Spoločnosť FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť prezentáciu, konfiguráciu a umiestnenie webovej stránky, ako aj obsah a podmienky, ktoré sú potrebné na jej používanie. Informácie obsiahnuté na webovej stránke boli zostavené v dobrej viere za účelom poskytnutia informácií o spoločnosti FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS a službách, ktoré poskytuje Používateľom. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za bezúhonnosť, presnosť vyššie uvedených informácií, a takisto sa v žiadnom prípade nebude zodpovedať voči tretím osobám za prípadné chyby, ktoré by sa na webovej stránke mohli vyskytnúť. DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO. – Používateľ berie na vedomie a akceptuje, že všetky práva priemyselného a duševného vlastníctva k obsahu a iným prvkom uverejneným na tejto webovej stránke patria spoločnosti FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS. Podobne obsah webovej stránky, ktorý čisto enunciatívne a nevýlučne obsahuje texty, fotografie, grafiku, obrázky, ikony, softvér, odkazy a iné audiovizuálne obsahy, ako aj grafický dizajn a zdrojové kódy, je duševným vlastníctvom spoločnosti FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS alebo tretích strán, ktoré postúpili svoje práva používania uvedenej spoločnosti. Vyššie uvedený obsah je chránený národnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva, a ktoré sú v tomto prípade uplatniteľné. Všetky práva priemyselného a duševného vlastníctva vzťahujúce sa na túto webovú stránku sú zákonom vyhradené a prístup k tejto stránke alebo jej používanie Používateľom by sa nemalo v žiadnom prípade brať do úvahy, ako napríklad udelenie akejkoľvek licencie na používanie alebo práva k akémukoľvek majetku, ktorého vlastníctvo alebo majetok zodpovedá spoločnosti FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS, alebo tretím stranám. Úplné alebo čiastočné rozmnožovanie obsahu, ochranných známok, obchodných mien a rozlišovacích znakov akéhokoľvek druhu, ktoré sú obsiahnuté na tejto webovej stránke, ako aj predaj, postúpenie, prenájom, distribúcia, verejná komunikácia, transformácia alebo akékoľvek iné použitie vyššie uvedeného, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu zodpovedajúceho vlastníka, je absolútne zakázané a porušenie tohto zákazu sa stíha občianskoprávnom alebo trestnoprávnom konaní a v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI – Činnosť spoločnosti FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS sa obmedzuje na zhromažďovanie a využitie informácií týkajúcich sa jej služieb na webových stránkach, ako aj na prijímanie žiadostí o počiatočné poskytnutie informácií týkajúcich sa týchto služieb. Akonáhle Používateľ prejaví záujem o ktorúkoľvek zo služieb ponúkaných na webovej stránke, musí vyplniť príslušnú žiadosť, pričom musí uviesť presné a pravdivé údaje, pričom spoločnosť FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS v žiadnom prípade nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku uvedenia nepresných alebo nepravdivých údajov. Spoločnosť FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS nezodpovedá za prípadné zneužitie tejto webovej stránky. Spoločnosť FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS nenesie zodpovednosť za prípadné prerušenia služby, omeškania, pochybenia, nesprávnu prevádzku služby a vo všeobecnosti za iné problémy, ktoré majú pôvod v príčinách, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS a / alebo vznikli v dôsledku podvodu alebo zavinenia zo strany Používateľa a / alebo v dôsledku vyššej moci. V každom prípade, bez ohľadu na príčinu, spoločnosť FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS nepreberá žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, následné škody a / alebo ušlý zisk. Spoločnosť FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť služby a obsah webovej stránky s cieľom vykonávať údržbu, vylepšovanie alebo opravy, pričom Používateľovi v dôsledku týchto príčin nevznikne žiadny nárok na náhradu škôd. Pokiaľ ide o informácie a údaje obsiahnuté na tejto webovej stránke, ktoré by mohli byť prístupné prostredníctvom odkazov, ktoré sú v rámci tejto webovej stránky zriadené, spoločnosť FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS nezaručuje žiadnym spôsobom prístup k takýmto informáciám a obsahu, rovnako tak nezaručuje ani správnosť, aktuálnosť alebo aktualizáciu, či vhodnosť alebo užitočnosť týchto údajov pre účely Používateľa, a preto nenesie zodpovednosť za škody a straty akejkoľvek povahy, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prenosu, šírenia, uchovávania, dostupnosti, prijatia, získavania alebo prístupu k obsahu uvedenému na tejto webovej stránke alebo k informáciám, ku ktorým sa získal prístup v dôsledku odkazov uverejnených na tejto webovej stránke. Rovnakým spôsobom spoločnosť FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS nepreberá za žiadnych okolností zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu byť spôsobené prítomnosťou vírusov alebo iných škodlivých prvkov na webovej stránke, alebo webových stránkach, ku ktorým je možné získať prístup prostredníctvom odkazov, a ktoré môžu spôsobiť zmeny v počítačovom systéme, elektronických dokumentoch alebo súboroch Používateľov. ZMENA, POZASTAVENIE A UKONČENIE PLATNOSTI .-  Spoločnosť FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť a doplniť prezentáciu, konfiguráciu a obsah webovej stránky, ako aj podmienky potrebné na používanie tejto webovej stránky. Spoločnosť FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť alebo ukončiť všetky alebo časť služieb ponúkaných na tejto webovej stránke. POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV .- Na účely Zákona o ochrane osobných údajov č. 15/1999 z 13. decembra 2005 (legislatíva platná pre Španielsko),  spoločnosť FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS informuje svojich zákazníkov a akúkoľvek tretiu stranu, ktorá poskytuje svoje osobné údaje, o tejto politike ochrany osobných údajov. UPLATNITEĽNÉ PRÁVNE PREDPISY .- Súčasné všeobecné podmienky používania webovej stránky a všetky vzťahy medzi Používateľom a spoločnosťou FARGUELL INDUSTRIAS METÁLICAS sa budú riadiť platnou španielskou legislatívou.